airco energie audit >12kW

 

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige opdat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. Indien een airco bestaat uit een aantal individuele installaties die door middel van een centrale sturing of buizensysteem met elkaar verbonden zijn, dan moeten de nominale koelvermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden.

 

Wanneer is de energetisch keuring van toepassing?

De energetische keuringsverplichting van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW is enkel van toepassing voor comfortkoeling (voor lokalen/bureaus waar mensen wonen/werken), niet voor proceskoeling. Ook wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt valt het systeem onder de keuringsverplichting.

 

Als de koeling enkel dient voor de bedrijfsprocessen of voor het bewaren van producten/materialen en niet voor het comfort van de mensen die er werken, valt deze koeling niet onder de keuringsverplichting.

 

Wie is een 'erkende airco-energiedeskundige'?

Een erkende airco-energiedeskundige is een persoon die erkend werd na het volgen van een specifieke opleiding en het slagen voor een specifiek examen in een daarvoor erkend opleidingscentrum.

 

Wanneer en hoe vaak moet de energetische keuring gebeuren?

Sinds 1 april 2007 moeten airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW regelmatig gekeurd worden. Sinds 10 april 2011 ligt de keuringsfrequentie als volgt vast:

 

nominaal koelvermogen airco frequentie

> 12 kW en < 50 kW                 iedere 5 jaar

≥ 50 kW en < 250 kW              iedere 3 jaar

≥ 250 kW                                 iedere 2 jaar

 

Airco's die na 1 augustus 2011 geïnstalleerd worden, moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling gekeurd worden. Oudere installaties moeten een eerste keer gekeurd worden ten laatste op respectievelijk 10 april 2013 (vermogen ≥ 250 kW), 10 april 2014 (vermogen ≥ 50 kW en < 250kW) en 10 april 2016 (vermogen > 12 kW en < 50 kW).

 

Hoe moet de keuring gebeuren?

De energetische keuring van de airco's moet gebeuren door een erkende airco-energiedeskundige aan de hand van een webgebaseerde toepassing die werd ontwikkeld door het Departement LNE. Deze is te raadplegen op www.milieuinfo.be/airco. Erkende airco-energiedeskundigen kunnen hiermee een keuring indienen.

 

 

Wetgeving

energetische keuringsverplichting van airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW door de erkende airco-energiedeskundige: zie art. 5.16.3.3, §3, 4° van titel II van het VLAREM

inhoud en frequentie keuring en verplicht gebruik rekenblad: zie het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vastlegging van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen (B.S. 31 maart 2011)

energieprestatierichtlijn: richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking) (Pdf)

erkenningsvoorwaarden opleidingscentrum airco-energiedeskundige: zie art. 8 en art. 24/1 van het VLAREL

verplichtingen opleidingscentrum airco-energiedeskundige: zie art. 34 en art. 43/4 van het VLAREL

erkenningsvoorwaarden airco-energiedeskundige: zie art. 8 en art. 13/1 van het VLAREL

verplichtingen airco-energiedeskundige: zie art. 34 en art. 39/1 van het VLAREL

 

Airco's met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen

Voor airco's met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen geldt dat het installeren ervan, het controleren op lekken, het onderhoud en het terugwinnen van koelmiddel moet gebeuren door een gecertificeerd koeltechnicus.

Download
Draft airco energie audit
keuringontwerp_verslag.pdf
Adobe Acrobat document 71.4 KB
Download
Technische Bijlage
keuringontwerp_bijlage.pdf
Adobe Acrobat document 255.1 KB